Liferay 6.1.2-ce-ga3

com.liferay.portal.service.impl
Class ResourceActionLocalServiceImpl

java.lang.Object
 extended by com.liferay.portal.service.BaseLocalServiceImpl
   extended by com.liferay.portal.service.base.ResourceActionLocalServiceBaseImpl
     extended by com.liferay.portal.service.impl.ResourceActionLocalServiceImpl
All Implemented Interfaces:
IdentifiableBean, BaseLocalService, PersistedModelLocalService, ResourceActionLocalService

public class ResourceActionLocalServiceImpl
extends ResourceActionLocalServiceBaseImpl


Field Summary
 
Fields inherited from class com.liferay.portal.service.base.ResourceActionLocalServiceBaseImpl
accountLocalService, accountPersistence, accountService, addressLocalService, addressPersistence, addressService, browserTrackerLocalService, browserTrackerPersistence, classNameLocalService, classNamePersistence, classNameService, clusterGroupLocalService, clusterGroupPersistence, cmisRepositoryLocalService, companyLocalService, companyPersistence, companyService, contactLocalService, contactPersistence, contactService, counterLocalService, countryPersistence, countryService, emailAddressLocalService, emailAddressPersistence, emailAddressService, groupFinder, groupLocalService, groupPersistence, groupService, imageLocalService, imagePersistence, imageService, layoutBranchLocalService, layoutBranchPersistence, layoutBranchService, layoutFinder, layoutLocalService, layoutPersistence, layoutPrototypeLocalService, layoutPrototypePersistence, layoutPrototypeService, layoutRevisionLocalService, layoutRevisionPersistence, layoutRevisionService, layoutService, layoutSetBranchLocalService, layoutSetBranchPersistence, layoutSetBranchService, layoutSetLocalService, layoutSetPersistence, layoutSetPrototypeLocalService, layoutSetPrototypePersistence, layoutSetPrototypeService, layoutSetService, layoutTemplateLocalService, listTypePersistence, listTypeService, lockFinder, lockLocalService, lockPersistence, membershipRequestLocalService, membershipRequestPersistence, membershipRequestService, organizationFinder, organizationLocalService, organizationPersistence, organizationService, orgGroupPermissionFinder, orgGroupPermissionPersistence, orgGroupRolePersistence, orgLaborLocalService, orgLaborPersistence, orgLaborService, passwordPolicyFinder, passwordPolicyLocalService, passwordPolicyPersistence, passwordPolicyRelLocalService, passwordPolicyRelPersistence, passwordPolicyService, passwordTrackerLocalService, passwordTrackerPersistence, permissionFinder, permissionLocalService, permissionPersistence, permissionService, persistedModelLocalServiceRegistry, phoneLocalService, phonePersistence, phoneService, pluginSettingLocalService, pluginSettingPersistence, pluginSettingService, portalLocalService, portalPreferencesLocalService, portalPreferencesPersistence, portalService, portletItemLocalService, portletItemPersistence, portletLocalService, portletPersistence, portletPreferencesFinder, portletPreferencesLocalService, portletPreferencesPersistence, portletPreferencesService, portletService, quartzLocalService, regionPersistence, regionService, releaseLocalService, releasePersistence, repositoryEntryLocalService, repositoryEntryPersistence, repositoryLocalService, repositoryPersistence, repositoryService, resourceActionLocalService, resourceActionPersistence, resourceBlockFinder, resourceBlockLocalService, resourceBlockPermissionLocalService, resourceBlockPermissionPersistence, resourceBlockPersistence, resourceBlockService, resourceCodeLocalService, resourceCodePersistence, resourceFinder, resourceLocalService, resourcePermissionFinder, resourcePermissionLocalService, resourcePermissionPersistence, resourcePermissionService, resourcePersistence, resourceService, resourceTypePermissionFinder, resourceTypePermissionLocalService, resourceTypePermissionPersistence, roleFinder, roleLocalService, rolePersistence, roleService, serviceComponentLocalService, serviceComponentPersistence, shardLocalService, shardPersistence, subscriptionLocalService, subscriptionPersistence, teamFinder, teamLocalService, teamPersistence, teamService, themeLocalService, themeService, ticketLocalService, ticketPersistence, userFinder, userGroupFinder, userGroupGroupRoleLocalService, userGroupGroupRolePersistence, userGroupGroupRoleService, userGroupLocalService, userGroupPersistence, userGroupRoleFinder, userGroupRoleLocalService, userGroupRolePersistence, userGroupRoleService, userGroupService, userIdMapperLocalService, userIdMapperPersistence, userLocalService, userNotificationEventLocalService, userNotificationEventPersistence, userPersistence, userService, userTrackerLocalService, userTrackerPathLocalService, userTrackerPathPersistence, userTrackerPersistence, virtualHostLocalService, virtualHostPersistence, webDAVPropsLocalService, webDAVPropsPersistence, websiteLocalService, websitePersistence, websiteService, workflowDefinitionLinkLocalService, workflowDefinitionLinkPersistence, workflowInstanceLinkLocalService, workflowInstanceLinkPersistence
 
Constructor Summary
ResourceActionLocalServiceImpl()
           
 
Method Summary
 void checkResourceActions()
           
 void checkResourceActions(String name, List<String> actionIds)
           
 void checkResourceActions(String name, List<String> actionIds, boolean addDefaultActions)
           
protected  void checkResourceActions(String name, List<String> actionIds, List<ResourceAction> resourceActions, boolean addDefaultActions)
           
protected  String encodeKey(String name, String actionId)
           
 ResourceAction fetchResourceAction(String name, String actionId)
           
 ResourceAction getResourceAction(String name, String actionId)
           
 List<ResourceAction> getResourceActions(String name)
           
 
Methods inherited from class com.liferay.portal.service.base.ResourceActionLocalServiceBaseImpl
addResourceAction, afterPropertiesSet, createResourceAction, deleteResourceAction, deleteResourceAction, destroy, dynamicQuery, dynamicQuery, dynamicQuery, dynamicQuery, dynamicQueryCount, fetchResourceAction, getAccountLocalService, getAccountPersistence, getAccountService, getAddressLocalService, getAddressPersistence, getAddressService, getBeanIdentifier, getBrowserTrackerLocalService, getBrowserTrackerPersistence, getClassNameLocalService, getClassNamePersistence, getClassNameService, getClusterGroupLocalService, getClusterGroupPersistence, getCMISRepositoryLocalService, getCompanyLocalService, getCompanyPersistence, getCompanyService, getContactLocalService, getContactPersistence, getContactService, getCounterLocalService, getCountryPersistence, getCountryService, getEmailAddressLocalService, getEmailAddressPersistence, getEmailAddressService, getGroupFinder, getGroupLocalService, getGroupPersistence, getGroupService, getImageLocalService, getImagePersistence, getImageService, getLayoutBranchLocalService, getLayoutBranchPersistence, getLayoutBranchService, getLayoutFinder, getLayoutLocalService, getLayoutPersistence, getLayoutPrototypeLocalService, getLayoutPrototypePersistence, getLayoutPrototypeService, getLayoutRevisionLocalService, getLayoutRevisionPersistence, getLayoutRevisionService, getLayoutService, getLayoutSetBranchLocalService, getLayoutSetBranchPersistence, getLayoutSetBranchService, getLayoutSetLocalService, getLayoutSetPersistence, getLayoutSetPrototypeLocalService, getLayoutSetPrototypePersistence, getLayoutSetPrototypeService, getLayoutSetService, getLayoutTemplateLocalService, getListTypePersistence, getListTypeService, getLockFinder, getLockLocalService, getLockPersistence, getMembershipRequestLocalService, getMembershipRequestPersistence, getMembershipRequestService, getModelClass, getModelClassName, getOrganizationFinder, getOrganizationLocalService, getOrganizationPersistence, getOrganizationService, getOrgGroupPermissionFinder, getOrgGroupPermissionPersistence, getOrgGroupRolePersistence, getOrgLaborLocalService, getOrgLaborPersistence, getOrgLaborService, getPasswordPolicyFinder, getPasswordPolicyLocalService, getPasswordPolicyPersistence, getPasswordPolicyRelLocalService, getPasswordPolicyRelPersistence, getPasswordPolicyService, getPasswordTrackerLocalService, getPasswordTrackerPersistence, getPermissionFinder, getPermissionLocalService, getPermissionPersistence, getPermissionService, getPersistedModel, getPhoneLocalService, getPhonePersistence, getPhoneService, getPluginSettingLocalService, getPluginSettingPersistence, getPluginSettingService, getPortalLocalService, getPortalPreferencesLocalService, getPortalPreferencesPersistence, getPortalService, getPortletItemLocalService, getPortletItemPersistence, getPortletLocalService, getPortletPersistence, getPortletPreferencesFinder, getPortletPreferencesLocalService, getPortletPreferencesPersistence, getPortletPreferencesService, getPortletService, getQuartzLocalService, getRegionPersistence, getRegionService, getReleaseLocalService, getReleasePersistence, getRepositoryEntryLocalService, getRepositoryEntryPersistence, getRepositoryLocalService, getRepositoryPersistence, getRepositoryService, getResourceAction, getResourceActionLocalService, getResourceActionPersistence, getResourceActions, getResourceActionsCount, getResourceBlockFinder, getResourceBlockLocalService, getResourceBlockPermissionLocalService, getResourceBlockPermissionPersistence, getResourceBlockPersistence, getResourceBlockService, getResourceCodeLocalService, getResourceCodePersistence, getResourceFinder, getResourceLocalService, getResourcePermissionFinder, getResourcePermissionLocalService, getResourcePermissionPersistence, getResourcePermissionService, getResourcePersistence, getResourceService, getResourceTypePermissionFinder, getResourceTypePermissionLocalService, getResourceTypePermissionPersistence, getRoleFinder, getRoleLocalService, getRolePersistence, getRoleService, getServiceComponentLocalService, getServiceComponentPersistence, getShardLocalService, getShardPersistence, getSubscriptionLocalService, getSubscriptionPersistence, getTeamFinder, getTeamLocalService, getTeamPersistence, getTeamService, getThemeLocalService, getThemeService, getTicketLocalService, getTicketPersistence, getUserFinder, getUserGroupFinder, getUserGroupGroupRoleLocalService, getUserGroupGroupRolePersistence, getUserGroupGroupRoleService, getUserGroupLocalService, getUserGroupPersistence, getUserGroupRoleFinder, getUserGroupRoleLocalService, getUserGroupRolePersistence, getUserGroupRoleService, getUserGroupService, getUserIdMapperLocalService, getUserIdMapperPersistence, getUserLocalService, getUserNotificationEventLocalService, getUserNotificationEventPersistence, getUserPersistence, getUserService, getUserTrackerLocalService, getUserTrackerPathLocalService, getUserTrackerPathPersistence, getUserTrackerPersistence, getVirtualHostLocalService, getVirtualHostPersistence, getWebDAVPropsLocalService, getWebDAVPropsPersistence, getWebsiteLocalService, getWebsitePersistence, getWebsiteService, getWorkflowDefinitionLinkLocalService, getWorkflowDefinitionLinkPersistence, getWorkflowInstanceLinkLocalService, getWorkflowInstanceLinkPersistence, runSQL, setAccountLocalService, setAccountPersistence, setAccountService, setAddressLocalService, setAddressPersistence, setAddressService, setBeanIdentifier, setBrowserTrackerLocalService, setBrowserTrackerPersistence, setClassNameLocalService, setClassNamePersistence, setClassNameService, setClusterGroupLocalService, setClusterGroupPersistence, setCMISRepositoryLocalService, setCompanyLocalService, setCompanyPersistence, setCompanyService, setContactLocalService, setContactPersistence, setContactService, setCounterLocalService, setCountryPersistence, setCountryService, setEmailAddressLocalService, setEmailAddressPersistence, setEmailAddressService, setGroupFinder, setGroupLocalService, setGroupPersistence, setGroupService, setImageLocalService, setImagePersistence, setImageService, setLayoutBranchLocalService, setLayoutBranchPersistence, setLayoutBranchService, setLayoutFinder, setLayoutLocalService, setLayoutPersistence, setLayoutPrototypeLocalService, setLayoutPrototypePersistence, setLayoutPrototypeService, setLayoutRevisionLocalService, setLayoutRevisionPersistence, setLayoutRevisionService, setLayoutService, setLayoutSetBranchLocalService, setLayoutSetBranchPersistence, setLayoutSetBranchService, setLayoutSetLocalService, setLayoutSetPersistence, setLayoutSetPrototypeLocalService, setLayoutSetPrototypePersistence, setLayoutSetPrototypeService, setLayoutSetService, setLayoutTemplateLocalService, setListTypePersistence, setListTypeService, setLockFinder, setLockLocalService, setLockPersistence, setMembershipRequestLocalService, setMembershipRequestPersistence, setMembershipRequestService, setOrganizationFinder, setOrganizationLocalService, setOrganizationPersistence, setOrganizationService, setOrgGroupPermissionFinder, setOrgGroupPermissionPersistence, setOrgGroupRolePersistence, setOrgLaborLocalService, setOrgLaborPersistence, setOrgLaborService, setPasswordPolicyFinder, setPasswordPolicyLocalService, setPasswordPolicyPersistence, setPasswordPolicyRelLocalService, setPasswordPolicyRelPersistence, setPasswordPolicyService, setPasswordTrackerLocalService, setPasswordTrackerPersistence, setPermissionFinder, setPermissionLocalService, setPermissionPersistence, setPermissionService, setPhoneLocalService, setPhonePersistence, setPhoneService, setPluginSettingLocalService, setPluginSettingPersistence, setPluginSettingService, setPortalLocalService, setPortalPreferencesLocalService, setPortalPreferencesPersistence, setPortalService, setPortletItemLocalService, setPortletItemPersistence, setPortletLocalService, setPortletPersistence, setPortletPreferencesFinder, setPortletPreferencesLocalService, setPortletPreferencesPersistence, setPortletPreferencesService, setPortletService, setQuartzLocalService, setRegionPersistence, setRegionService, setReleaseLocalService, setReleasePersistence, setRepositoryEntryLocalService, setRepositoryEntryPersistence, setRepositoryLocalService, setRepositoryPersistence, setRepositoryService, setResourceActionLocalService, setResourceActionPersistence, setResourceBlockFinder, setResourceBlockLocalService, setResourceBlockPermissionLocalService, setResourceBlockPermissionPersistence, setResourceBlockPersistence, setResourceBlockService, setResourceCodeLocalService, setResourceCodePersistence, setResourceFinder, setResourceLocalService, setResourcePermissionFinder, setResourcePermissionLocalService, setResourcePermissionPersistence, setResourcePermissionService, setResourcePersistence, setResourceService, setResourceTypePermissionFinder, setResourceTypePermissionLocalService, setResourceTypePermissionPersistence, setRoleFinder, setRoleLocalService, setRolePersistence, setRoleService, setServiceComponentLocalService, setServiceComponentPersistence, setShardLocalService, setShardPersistence, setSubscriptionLocalService, setSubscriptionPersistence, setTeamFinder, setTeamLocalService, setTeamPersistence, setTeamService, setThemeLocalService, setThemeService, setTicketLocalService, setTicketPersistence, setUserFinder, setUserGroupFinder, setUserGroupGroupRoleLocalService, setUserGroupGroupRolePersistence, setUserGroupGroupRoleService, setUserGroupLocalService, setUserGroupPersistence, setUserGroupRoleFinder, setUserGroupRoleLocalService, setUserGroupRolePersistence, setUserGroupRoleService, setUserGroupService, setUserIdMapperLocalService, setUserIdMapperPersistence, setUserLocalService, setUserNotificationEventLocalService, setUserNotificationEventPersistence, setUserPersistence, setUserService, setUserTrackerLocalService, setUserTrackerPathLocalService, setUserTrackerPathPersistence, setUserTrackerPersistence, setVirtualHostLocalService, setVirtualHostPersistence, setWebDAVPropsLocalService, setWebDAVPropsPersistence, setWebsiteLocalService, setWebsitePersistence, setWebsiteService, setWorkflowDefinitionLinkLocalService, setWorkflowDefinitionLinkPersistence, setWorkflowInstanceLinkLocalService, setWorkflowInstanceLinkPersistence, updateResourceAction, updateResourceAction
 
Methods inherited from class com.liferay.portal.service.BaseLocalServiceImpl
getClassLoader
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

ResourceActionLocalServiceImpl

public ResourceActionLocalServiceImpl()
Method Detail

checkResourceActions

@Transactional(propagation=SUPPORTS,
        readOnly=true)
public void checkResourceActions()
             throws SystemException
Throws:
SystemException

checkResourceActions

public void checkResourceActions(String name,
                 List<String> actionIds)
             throws SystemException
Throws:
SystemException

checkResourceActions

public void checkResourceActions(String name,
                 List<String> actionIds,
                 boolean addDefaultActions)
             throws SystemException
Throws:
SystemException

fetchResourceAction

public ResourceAction fetchResourceAction(String name,
                     String actionId)

getResourceAction

public ResourceAction getResourceAction(String name,
                    String actionId)
                 throws PortalException
Throws:
PortalException

getResourceActions

public List<ResourceAction> getResourceActions(String name)
                    throws SystemException
Throws:
SystemException

checkResourceActions

protected void checkResourceActions(String name,
                  List<String> actionIds,
                  List<ResourceAction> resourceActions,
                  boolean addDefaultActions)
               throws SystemException
Throws:
SystemException

encodeKey

protected String encodeKey(String name,
              String actionId)

Liferay 6.1.2-ce-ga3