Liferay 6.2-ce-ga5

com.liferay.portal.service.impl
Class ResourceActionLocalServiceImpl

java.lang.Object
 extended by com.liferay.portal.service.BaseLocalServiceImpl
   extended by com.liferay.portal.service.base.ResourceActionLocalServiceBaseImpl
     extended by com.liferay.portal.service.impl.ResourceActionLocalServiceImpl
All Implemented Interfaces:
IdentifiableBean, BaseLocalService, PersistedModelLocalService, ResourceActionLocalService

public class ResourceActionLocalServiceImpl
extends ResourceActionLocalServiceBaseImpl


Field Summary
 
Fields inherited from class com.liferay.portal.service.base.ResourceActionLocalServiceBaseImpl
accountLocalService, accountPersistence, accountService, addressLocalService, addressPersistence, addressService, backgroundTaskLocalService, backgroundTaskPersistence, backgroundTaskService, browserTrackerLocalService, browserTrackerPersistence, classNameLocalService, classNamePersistence, classNameService, clusterGroupLocalService, clusterGroupPersistence, cmisRepositoryLocalService, companyLocalService, companyPersistence, companyService, contactLocalService, contactPersistence, contactService, counterLocalService, countryPersistence, countryService, emailAddressLocalService, emailAddressPersistence, emailAddressService, groupFinder, groupLocalService, groupPersistence, groupService, imageLocalService, imagePersistence, imageService, layoutBranchLocalService, layoutBranchPersistence, layoutBranchService, layoutFinder, layoutFriendlyURLLocalService, layoutFriendlyURLPersistence, layoutLocalService, layoutPersistence, layoutPrototypeLocalService, layoutPrototypePersistence, layoutPrototypeService, layoutRevisionLocalService, layoutRevisionPersistence, layoutRevisionService, layoutService, layoutSetBranchLocalService, layoutSetBranchPersistence, layoutSetBranchService, layoutSetLocalService, layoutSetPersistence, layoutSetPrototypeLocalService, layoutSetPrototypePersistence, layoutSetPrototypeService, layoutSetService, layoutTemplateLocalService, listTypePersistence, listTypeService, lockFinder, lockLocalService, lockPersistence, membershipRequestLocalService, membershipRequestPersistence, membershipRequestService, organizationFinder, organizationLocalService, organizationPersistence, organizationService, orgGroupRolePersistence, orgLaborLocalService, orgLaborPersistence, orgLaborService, passwordPolicyFinder, passwordPolicyLocalService, passwordPolicyPersistence, passwordPolicyRelLocalService, passwordPolicyRelPersistence, passwordPolicyService, passwordTrackerLocalService, passwordTrackerPersistence, permissionService, persistedModelLocalServiceRegistry, phoneLocalService, phonePersistence, phoneService, pluginSettingLocalService, pluginSettingPersistence, pluginSettingService, portalLocalService, portalPreferencesLocalService, portalPreferencesPersistence, portalService, portletItemLocalService, portletItemPersistence, portletLocalService, portletPersistence, portletPreferencesFinder, portletPreferencesLocalService, portletPreferencesPersistence, portletPreferencesService, portletService, quartzLocalService, regionPersistence, regionService, releaseLocalService, releasePersistence, repositoryEntryLocalService, repositoryEntryPersistence, repositoryLocalService, repositoryPersistence, repositoryService, resourceActionLocalService, resourceActionPersistence, resourceBlockFinder, resourceBlockLocalService, resourceBlockPermissionLocalService, resourceBlockPermissionPersistence, resourceBlockPersistence, resourceBlockService, resourceLocalService, resourcePermissionFinder, resourcePermissionLocalService, resourcePermissionPersistence, resourcePermissionService, resourceTypePermissionFinder, resourceTypePermissionLocalService, resourceTypePermissionPersistence, roleFinder, roleLocalService, rolePersistence, roleService, serviceComponentLocalService, serviceComponentPersistence, shardLocalService, shardPersistence, stagingLocalService, stagingService, subscriptionLocalService, subscriptionPersistence, systemEventLocalService, systemEventPersistence, teamFinder, teamLocalService, teamPersistence, teamService, themeLocalService, themeService, ticketLocalService, ticketPersistence, userFinder, userGroupFinder, userGroupGroupRoleLocalService, userGroupGroupRolePersistence, userGroupGroupRoleService, userGroupLocalService, userGroupPersistence, userGroupRoleFinder, userGroupRoleLocalService, userGroupRolePersistence, userGroupRoleService, userGroupService, userIdMapperLocalService, userIdMapperPersistence, userLocalService, userNotificationDeliveryLocalService, userNotificationDeliveryPersistence, userNotificationEventLocalService, userNotificationEventPersistence, userPersistence, userService, userTrackerLocalService, userTrackerPathLocalService, userTrackerPathPersistence, userTrackerPersistence, virtualHostLocalService, virtualHostPersistence, webDAVPropsLocalService, webDAVPropsPersistence, websiteLocalService, websitePersistence, websiteService, workflowDefinitionLinkLocalService, workflowDefinitionLinkPersistence, workflowInstanceLinkLocalService, workflowInstanceLinkPersistence
 
Constructor Summary
ResourceActionLocalServiceImpl()
           
 
Method Summary
 void checkResourceActions()
           
 void checkResourceActions(String name, List<String> actionIds)
           
 void checkResourceActions(String name, List<String> actionIds, boolean addDefaultActions)
           
 ResourceAction deleteResourceAction(long resourceActionId)
          Deletes the resource action with the primary key from the database.
 ResourceAction deleteResourceAction(ResourceAction resourceAction)
          Deletes the resource action from the database.
protected  String encodeKey(String name, String actionId)
           
 ResourceAction fetchResourceAction(String name, String actionId)
           
 ResourceAction getResourceAction(String name, String actionId)
           
 List<ResourceAction> getResourceActions(String name)
           
 
Methods inherited from class com.liferay.portal.service.base.ResourceActionLocalServiceBaseImpl
addResourceAction, afterPropertiesSet, createResourceAction, destroy, dynamicQuery, dynamicQuery, dynamicQuery, dynamicQuery, dynamicQueryCount, dynamicQueryCount, fetchResourceAction, getAccountLocalService, getAccountPersistence, getAccountService, getAddressLocalService, getAddressPersistence, getAddressService, getBackgroundTaskLocalService, getBackgroundTaskPersistence, getBackgroundTaskService, getBeanIdentifier, getBrowserTrackerLocalService, getBrowserTrackerPersistence, getClassNameLocalService, getClassNamePersistence, getClassNameService, getClusterGroupLocalService, getClusterGroupPersistence, getCMISRepositoryLocalService, getCompanyLocalService, getCompanyPersistence, getCompanyService, getContactLocalService, getContactPersistence, getContactService, getCounterLocalService, getCountryPersistence, getCountryService, getEmailAddressLocalService, getEmailAddressPersistence, getEmailAddressService, getGroupFinder, getGroupLocalService, getGroupPersistence, getGroupService, getImageLocalService, getImagePersistence, getImageService, getLayoutBranchLocalService, getLayoutBranchPersistence, getLayoutBranchService, getLayoutFinder, getLayoutFriendlyURLLocalService, getLayoutFriendlyURLPersistence, getLayoutLocalService, getLayoutPersistence, getLayoutPrototypeLocalService, getLayoutPrototypePersistence, getLayoutPrototypeService, getLayoutRevisionLocalService, getLayoutRevisionPersistence, getLayoutRevisionService, getLayoutService, getLayoutSetBranchLocalService, getLayoutSetBranchPersistence, getLayoutSetBranchService, getLayoutSetLocalService, getLayoutSetPersistence, getLayoutSetPrototypeLocalService, getLayoutSetPrototypePersistence, getLayoutSetPrototypeService, getLayoutSetService, getLayoutTemplateLocalService, getListTypePersistence, getListTypeService, getLockFinder, getLockLocalService, getLockPersistence, getMembershipRequestLocalService, getMembershipRequestPersistence, getMembershipRequestService, getModelClass, getModelClassName, getOrganizationFinder, getOrganizationLocalService, getOrganizationPersistence, getOrganizationService, getOrgGroupRolePersistence, getOrgLaborLocalService, getOrgLaborPersistence, getOrgLaborService, getPasswordPolicyFinder, getPasswordPolicyLocalService, getPasswordPolicyPersistence, getPasswordPolicyRelLocalService, getPasswordPolicyRelPersistence, getPasswordPolicyService, getPasswordTrackerLocalService, getPasswordTrackerPersistence, getPermissionService, getPersistedModel, getPhoneLocalService, getPhonePersistence, getPhoneService, getPluginSettingLocalService, getPluginSettingPersistence, getPluginSettingService, getPortalLocalService, getPortalPreferencesLocalService, getPortalPreferencesPersistence, getPortalService, getPortletItemLocalService, getPortletItemPersistence, getPortletLocalService, getPortletPersistence, getPortletPreferencesFinder, getPortletPreferencesLocalService, getPortletPreferencesPersistence, getPortletPreferencesService, getPortletService, getQuartzLocalService, getRegionPersistence, getRegionService, getReleaseLocalService, getReleasePersistence, getRepositoryEntryLocalService, getRepositoryEntryPersistence, getRepositoryLocalService, getRepositoryPersistence, getRepositoryService, getResourceAction, getResourceActionLocalService, getResourceActionPersistence, getResourceActions, getResourceActionsCount, getResourceBlockFinder, getResourceBlockLocalService, getResourceBlockPermissionLocalService, getResourceBlockPermissionPersistence, getResourceBlockPersistence, getResourceBlockService, getResourceLocalService, getResourcePermissionFinder, getResourcePermissionLocalService, getResourcePermissionPersistence, getResourcePermissionService, getResourceTypePermissionFinder, getResourceTypePermissionLocalService, getResourceTypePermissionPersistence, getRoleFinder, getRoleLocalService, getRolePersistence, getRoleService, getServiceComponentLocalService, getServiceComponentPersistence, getShardLocalService, getShardPersistence, getStagingLocalService, getStagingService, getSubscriptionLocalService, getSubscriptionPersistence, getSystemEventLocalService, getSystemEventPersistence, getTeamFinder, getTeamLocalService, getTeamPersistence, getTeamService, getThemeLocalService, getThemeService, getTicketLocalService, getTicketPersistence, getUserFinder, getUserGroupFinder, getUserGroupGroupRoleLocalService, getUserGroupGroupRolePersistence, getUserGroupGroupRoleService, getUserGroupLocalService, getUserGroupPersistence, getUserGroupRoleFinder, getUserGroupRoleLocalService, getUserGroupRolePersistence, getUserGroupRoleService, getUserGroupService, getUserIdMapperLocalService, getUserIdMapperPersistence, getUserLocalService, getUserNotificationDeliveryLocalService, getUserNotificationDeliveryPersistence, getUserNotificationEventLocalService, getUserNotificationEventPersistence, getUserPersistence, getUserService, getUserTrackerLocalService, getUserTrackerPathLocalService, getUserTrackerPathPersistence, getUserTrackerPersistence, getVirtualHostLocalService, getVirtualHostPersistence, getWebDAVPropsLocalService, getWebDAVPropsPersistence, getWebsiteLocalService, getWebsitePersistence, getWebsiteService, getWorkflowDefinitionLinkLocalService, getWorkflowDefinitionLinkPersistence, getWorkflowInstanceLinkLocalService, getWorkflowInstanceLinkPersistence, runSQL, setAccountLocalService, setAccountPersistence, setAccountService, setAddressLocalService, setAddressPersistence, setAddressService, setBackgroundTaskLocalService, setBackgroundTaskPersistence, setBackgroundTaskService, setBeanIdentifier, setBrowserTrackerLocalService, setBrowserTrackerPersistence, setClassNameLocalService, setClassNamePersistence, setClassNameService, setClusterGroupLocalService, setClusterGroupPersistence, setCMISRepositoryLocalService, setCompanyLocalService, setCompanyPersistence, setCompanyService, setContactLocalService, setContactPersistence, setContactService, setCounterLocalService, setCountryPersistence, setCountryService, setEmailAddressLocalService, setEmailAddressPersistence, setEmailAddressService, setGroupFinder, setGroupLocalService, setGroupPersistence, setGroupService, setImageLocalService, setImagePersistence, setImageService, setLayoutBranchLocalService, setLayoutBranchPersistence, setLayoutBranchService, setLayoutFinder, setLayoutFriendlyURLLocalService, setLayoutFriendlyURLPersistence, setLayoutLocalService, setLayoutPersistence, setLayoutPrototypeLocalService, setLayoutPrototypePersistence, setLayoutPrototypeService, setLayoutRevisionLocalService, setLayoutRevisionPersistence, setLayoutRevisionService, setLayoutService, setLayoutSetBranchLocalService, setLayoutSetBranchPersistence, setLayoutSetBranchService, setLayoutSetLocalService, setLayoutSetPersistence, setLayoutSetPrototypeLocalService, setLayoutSetPrototypePersistence, setLayoutSetPrototypeService, setLayoutSetService, setLayoutTemplateLocalService, setListTypePersistence, setListTypeService, setLockFinder, setLockLocalService, setLockPersistence, setMembershipRequestLocalService, setMembershipRequestPersistence, setMembershipRequestService, setOrganizationFinder, setOrganizationLocalService, setOrganizationPersistence, setOrganizationService, setOrgGroupRolePersistence, setOrgLaborLocalService, setOrgLaborPersistence, setOrgLaborService, setPasswordPolicyFinder, setPasswordPolicyLocalService, setPasswordPolicyPersistence, setPasswordPolicyRelLocalService, setPasswordPolicyRelPersistence, setPasswordPolicyService, setPasswordTrackerLocalService, setPasswordTrackerPersistence, setPermissionService, setPhoneLocalService, setPhonePersistence, setPhoneService, setPluginSettingLocalService, setPluginSettingPersistence, setPluginSettingService, setPortalLocalService, setPortalPreferencesLocalService, setPortalPreferencesPersistence, setPortalService, setPortletItemLocalService, setPortletItemPersistence, setPortletLocalService, setPortletPersistence, setPortletPreferencesFinder, setPortletPreferencesLocalService, setPortletPreferencesPersistence, setPortletPreferencesService, setPortletService, setQuartzLocalService, setRegionPersistence, setRegionService, setReleaseLocalService, setReleasePersistence, setRepositoryEntryLocalService, setRepositoryEntryPersistence, setRepositoryLocalService, setRepositoryPersistence, setRepositoryService, setResourceActionLocalService, setResourceActionPersistence, setResourceBlockFinder, setResourceBlockLocalService, setResourceBlockPermissionLocalService, setResourceBlockPermissionPersistence, setResourceBlockPersistence, setResourceBlockService, setResourceLocalService, setResourcePermissionFinder, setResourcePermissionLocalService, setResourcePermissionPersistence, setResourcePermissionService, setResourceTypePermissionFinder, setResourceTypePermissionLocalService, setResourceTypePermissionPersistence, setRoleFinder, setRoleLocalService, setRolePersistence, setRoleService, setServiceComponentLocalService, setServiceComponentPersistence, setShardLocalService, setShardPersistence, setStagingLocalService, setStagingService, setSubscriptionLocalService, setSubscriptionPersistence, setSystemEventLocalService, setSystemEventPersistence, setTeamFinder, setTeamLocalService, setTeamPersistence, setTeamService, setThemeLocalService, setThemeService, setTicketLocalService, setTicketPersistence, setUserFinder, setUserGroupFinder, setUserGroupGroupRoleLocalService, setUserGroupGroupRolePersistence, setUserGroupGroupRoleService, setUserGroupLocalService, setUserGroupPersistence, setUserGroupRoleFinder, setUserGroupRoleLocalService, setUserGroupRolePersistence, setUserGroupRoleService, setUserGroupService, setUserIdMapperLocalService, setUserIdMapperPersistence, setUserLocalService, setUserNotificationDeliveryLocalService, setUserNotificationDeliveryPersistence, setUserNotificationEventLocalService, setUserNotificationEventPersistence, setUserPersistence, setUserService, setUserTrackerLocalService, setUserTrackerPathLocalService, setUserTrackerPathPersistence, setUserTrackerPersistence, setVirtualHostLocalService, setVirtualHostPersistence, setWebDAVPropsLocalService, setWebDAVPropsPersistence, setWebsiteLocalService, setWebsitePersistence, setWebsiteService, setWorkflowDefinitionLinkLocalService, setWorkflowDefinitionLinkPersistence, setWorkflowInstanceLinkLocalService, setWorkflowInstanceLinkPersistence, updateResourceAction
 
Methods inherited from class com.liferay.portal.service.BaseLocalServiceImpl
getClassLoader, getLayoutURL, getLayoutURL
 
Methods inherited from class java.lang.Object
clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 

Constructor Detail

ResourceActionLocalServiceImpl

public ResourceActionLocalServiceImpl()
Method Detail

checkResourceActions

@Transactional(propagation=SUPPORTS,
        readOnly=true)
public void checkResourceActions()
             throws SystemException
Throws:
SystemException

checkResourceActions

public void checkResourceActions(String name,
                 List<String> actionIds)
             throws SystemException
Throws:
SystemException

checkResourceActions

public void checkResourceActions(String name,
                 List<String> actionIds,
                 boolean addDefaultActions)
             throws SystemException
Throws:
SystemException

deleteResourceAction

public ResourceAction deleteResourceAction(long resourceActionId)
                  throws PortalException,
                      SystemException
Description copied from class: ResourceActionLocalServiceBaseImpl
Deletes the resource action with the primary key from the database. Also notifies the appropriate model listeners.

Specified by:
deleteResourceAction in interface ResourceActionLocalService
Overrides:
deleteResourceAction in class ResourceActionLocalServiceBaseImpl
Parameters:
resourceActionId - the primary key of the resource action
Returns:
the resource action that was removed
Throws:
PortalException - if a resource action with the primary key could not be found
SystemException - if a system exception occurred

deleteResourceAction

public ResourceAction deleteResourceAction(ResourceAction resourceAction)
                  throws SystemException
Description copied from class: ResourceActionLocalServiceBaseImpl
Deletes the resource action from the database. Also notifies the appropriate model listeners.

Specified by:
deleteResourceAction in interface ResourceActionLocalService
Overrides:
deleteResourceAction in class ResourceActionLocalServiceBaseImpl
Parameters:
resourceAction - the resource action
Returns:
the resource action that was removed
Throws:
SystemException - if a system exception occurred

fetchResourceAction

@Skip
public ResourceAction fetchResourceAction(String name,
                        String actionId)

getResourceAction

@Skip
public ResourceAction getResourceAction(String name,
                       String actionId)
                 throws PortalException
Throws:
PortalException

getResourceActions

public List<ResourceAction> getResourceActions(String name)
                    throws SystemException
Throws:
SystemException

encodeKey

protected String encodeKey(String name,
              String actionId)

Liferay 6.2-ce-ga5